Careers

If you want to be part of our team, send us an e-mail. We would like to hear from you! We are hiring for the positions listed below. Please send us an e-mail concerning the job opening of interest together with your CV and a recent photograph.

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เงินเดือน (บาท) : ตามความสามารถ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้จัดการแผนก
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. สร้างสรรค์และออกแบบงาน ดูงานแสดงหรืองานศูนย์การเรียนรู้ / พิพิธภัณฑ์ / หรืองานกิจกรรม
 2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกองค์กร เช่น ฝ่ายบริหารโครงการ / ลูกค้า
 3. ถอดแบบโครงสร้างหรือรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อการประเมินราคาหรือการผลิต
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย,หญิง
 2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. ระดับการศึกษา : อาชีวศึกษาหรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 4. ความถนัดในโปรแกรมการออกแบบที่เกี่ยวข้องเช่น 3D,CAD,V RAY
 5. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 6. มีทักษะในด้านแนวความคิด, รูปแบบ และการเลือกใช้วัสดุที่ทันสมัย

มีความสามารถในการสื่อสารหรือเข้าใจแบบเป็นภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เงินเดือน (บาท) : ตามความสามารถ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้จัดการแผนก
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1)  ถอดรายการ และประมาณต้นทุนงานตกแต่งภายในและดูการแสดงสินค้า
2)  ติดต่อ ประสานงานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ เพื่อจัดหาตามรายละเอียดและต้นทุนงบประมาณ
3)  จัดทำรายงาน สรุปต้นทุนงานที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย,หญิง
 2. อายุ  27 ปีขึ้นไป
 3. ระดับการศึกษา : ปวส.- ปริญญาตรี
 4. มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ,ประเมินราคาอย่างน้อย 2 ปี
 5. มีความซื่อสัตย์
 6. มีความอดทนและรับผิดชอบสูง
 7. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 8. มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เงินเดือน (บาท) : ตามความสามารถ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้จัดการแผนก
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1)    วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
2)    ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่องรวมถึงการหารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
3)    นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
4)    บริหารงบประมาณ-ค่าใช้จ่ายตามแผนงานที่รับผิดชอบ
5)    ควบคุม / ตรวจสอบ / ติดต่อประสานงาน โครงการที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
6)    สรุปรายงานและงบประมาณโครงการให้กับหัวหน้าตามกำหนด
 
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย,หญิง
 2. อายุ  28 ปีขึ้นไป
 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือบริหารงาน
 4. ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 5. มีความรู้-ความสามารถในด้านการบริหารโครงการ (การวางแผน,การนำเสนอ,การติดต่อประสานงาน,การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา,การสรุปโครงการ)
 6. มีทักษะในด้านการตลาด,การขาย,การนำเสนอโครงการ และการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร หรือนอกสถานที่ในเขตปริมณฑล
เงินเดือน (บาท) : ตามความสามารถ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้จัดการแผนก
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1)   จัดซื้อจัดหาวัสุอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
2)   ติดต่อประสานงานจัดจ้าง ต่อรองราคาผู้นับเหมา
3)   ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4)   อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย,หญิง
 2. อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอย่างน้อย 3 ปี
 5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี